Privacy Statement

Dit is het privacy statement van New Technology Search, gevestigd te Amersfoort aan de Maanlander 47 (hierna: New Technology Search), www.newtechnologysearch.com.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of een CV dat u aan ons verstuurt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). New Technology Search is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Publieke profiel informatie van social media en andere openbare bronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Linkedin, Twitter, Instagram, Facebook en andere publieke databronnen.
 • NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummers en andere contactgegevens.
 • Geboortedatum als die in je CV is opgenomen of via publieke bronnen beschikbaar is.
 • Curriculum vitae (CV), informatie van jouw werkervaring en informatie over opleidingen, trainingen, stages, voor zover door jezelf verschaft.
 • Gegevens over beschikbaarheid en vakanties voor zover dit relevant is
 • Andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid als potentiële kandidaat voor een vacature of opdracht. Bijvoorbeeld salaris (indicaties), informatie uit gesprekken en interviews, eventuele referenties en getuigschriften. Alle informatie die we van je verzamelen wordt altijd op vrijwillige basis verstrekt.
 • New Technology Search legt nooit bijzondere persoonsgegevens vast tenzij dit (alsnog) wettelijk wordt verplicht. Met bijzondere gegevens wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig gedrag.

Aanvullend: op het moment dat een (interim) professional in loondienst of in opdracht voor of met New Technology Search gaat werken:

 • Gegevens gerelateerd aan de administratie en/of personeelsadministratie; NAW gegevens, vaststelling identiteit, diploma’s, indien nodig BSN-nummer.

Van zakelijke relaties:

 • Naam, adres, werkplaatsgegevens, emailadres, telefoonnummer(s), functie, hobbies
 • Publieke profiel informatie van social media en andere openbare bronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Linkedin, Twitter, Instagram, Facebook en andere publieke databronnen.
 • Contactmomenten en afspraken
 • Gespreksnotities

Van bezoekers van onze website:

 • Voornaam,achternaam en e-mailadres (indien ingeschreven via contactformulier)
 • Telefoonnummer (optioneel indien ingeschreven via contactformulier)
 • IP-adres van een websitebezoeker

Hoe en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Met betrekking tot kandidaten en interim professionals:

 • Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat gegevens worden achtergelaten op onze website via directe inschrijving of via reacties op extern geplaatste vacature uitingen en/of als je jezelf op andere wijze bij ons aanmeldt (om gebruik te maken van onze dienstverlening).
 • Wij verzamelen gegevens vanaf het moment dat digitaal of persoonlijk contact gezocht wordt met onze vestigingen en/of recruitment professionals.
 • Wij verzamelen gegevens als één van onze professionals actief contact zoekt met externe kandidaten. Wij zullen dan altijd om toestemming vragen om jouw gegevens te mogen bewaren.
 • De persoonsgegevens worden ontvangen en verwerkt door onze professionals of automatisch verwerkt indien iemand zich aanmeldt via het contactformulier op onze website.

Met betrekking tot zakelijke relaties:

Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden:

 • Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat er gegevens worden achtergelaten op onze website via directe inschrijving en/of als je jezelf op andere wijze aanmeldt (om gebruik te maken van onze dienstverlening)
 • Wij verzamelen gegevens als één van onze professionals actief contact zoekt met relaties.
 • De persoonsgegevens worden ontvangen en verwerkt door onze professionals of automatisch verwerkt indien iemand zich zelfstandig aanmeldt via het contactformulier op onze website.

Met betrekking tot bezoekers van onze website:

 • Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat er gegevens worden achtergelaten op onze website via directe inschrijving en/of als je jezelf op andere wijze aanmeldt (om gebruik te maken van onze dienstverlening).

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Kandidaten en interim professionals:

Wij verzamelen en verwerken gegevens uitsluitend voor de uitvoering van recruitment diensten, waaronder arbeidsbemiddeling (werving- en selectie, executive en senior professional search, interim opdrachten) en recruitment projecten die wij uitvoeren onder de bedrijfsnaam of merknaam van onze opdrachtgevers (RPO Services). Meer specifiek worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt:

 • Voor bemiddelings-doeleinden: ter beoordeling van geschiktheid en beschikbaarheid in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk of opdracht.
 • Om je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en andere activiteiten die hiermee direct samenhangen.
 • Bij het tot stand komen en het onderhouden van een bemiddelingsrelatie
 • Voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en de nakoming van de wet- en regelgeving zoals identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, NEN 4400-1 en SNA richtlijnen.
 • Voor managementdoeleinden zoals interne managementinformatie, het uitoefenen van audits en controle en voor kwaliteitsdoeleinden zoals het uitvoeren van recruitment rapportages en sourcing rapportages aan klanten.

Zakelijke relaties:

 • Om aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze diensten en andere activiteiten die hier direct mee samenhangen.
 • Bij het tot stand komen en het onderhouden van een zakelijke relatie.
 • Om een opdracht te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en vastlegging en opvolging van afspraken

Bezoekers van onze website:

 • Wij verzamelen enkel de gegevens van bezoekers die zelf kenbaar hebben gemaakt dat te willen. Deze gegevens zijn bedoeld om een persoon aan te kunnen spreken met zijn voor en achternaam, het e-mailadres en optioneel het telefoonnummer is nodig om direct contact te kunnen zoeken.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

New Technology Search kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan onze opdrachtgevers. Jouw persoonsgegevens kunnen in beperkte gevallen worden doorgegeven buiten Nederland als onze opdrachtgever aldaar is gevestigd.

New Technology Search deelt persoonsgegevens in alle gevallen waarin wij hiertoe wettelijk worden verplicht.

New Technology Search kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere New Technology Search-collega’s en eventuele samenwerkingspartners en/of onderaannemers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren voor de hiervoor benoemde dienstverlening. Ook kunnen jouw persoonsgegevens gedeeld worden met partijen die diensten leveren ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens eigenlijk?

Kandidaten en interim professionals:

 • Algemeen: als je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens dan werken wij standaard met een bewaartermijn van 12 maanden, gerekend vanaf de datum waarop je toestemming hebt verleend.
 • Bemiddelingsrelatie: in geval van een ‘bemiddelingsrelatie’ bewaren wij jouw gegevens 24 maanden vanaf het moment waarop het bemiddelingsproces met een opdrachtgever eindigt, dit onafhankelijk van het eindresultaat.
 • Start je een interim-opdracht of tijdelijke inzet dan bewaren we jouw gegevens 24 maanden na einde van je opdracht. De financiële data die hieraan verbonden zijn kennen een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Prospects en klanten:

 • Gegevens van medewerkers van prospects worden 12 maanden bewaard.
 • Gegevens van medewerkers van klanten: deze worden bewaard gedurende een periode van 5 jaar nadat de laatste opdracht is afgerond, dit om een zorgvuldige nazorg te kunnen leveren.

Bezoekers van onze website:

 • Als je toestemming hebt gegeven voor het bewaren van jouw gegevens door het invullen van het contact-formulier dan bewaren wij jouw gegevens standaard 12 maanden.

Kun je je persoonsgegevens inzien, aanvullen of verwijderen?

Je kunt altijd verzoeken inzage te krijgen in de gegevens die wij van je bewaren. Je kunt desgewenst je gegevens (laten) wijzigen. Ook kun je ons vragen jouw gegevens te verwijderen. Als je dit wenst dan kun je contact opnemen met onze Privacy Officer via info@www.newtechnologysearch.com

Verzoek je ons jouw gegevens te verwijderen dan sturen we je hiervan uiteraard een bevestiging per e-mail waarin de datum van de verwijdering zal zijn opgenomen. Wij verwijderen al jouw gegevens uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van je verzoek, tenzij verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke plicht, onderbouwing van een rechtsvordering of een andere grond uit de AVG.

Overige zaken

Beveiliging
New Technology Search doet er alles aan om jou persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Als gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens New Technology Search diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is New Technology Search met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek.
Heb je ideeën, aanvullingen, klachten over privacy-bescherming of heb je andere vragen hierover dan kun je deze direct richten aan onze privacy officer via info@www.newtechnologysearch.com . De privacy officer van New Technology Search is Bart Greve, Partner.

Wijzigingen
New Technology Search behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen. De aanpassingen zullen op onze website bekend worden gemaakt. Indien je na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal het aangepaste Privacy Statement op dit gebruik van toepassing zijn.