Diversiteit werkt. Júist in nieuwe IT.

Diversiteit op de werkvloer loont. Vooral bedrijven die het moeten hebben van technologische innovatie hebben baat bij een heterogene groep mensen – mits ze in staat zijn hun diversiteit vast te houden.

Diversiteit gaat over de vraag of de werkvloer en de bestuurskamer van een organisatie een afspiegeling vormen van de maatschappij. Over de keuze tussen verscheidenheid en eenvormigheid. Die verscheidenheid gaat over meer dan man/vrouw. Het gaat ook om karakteristieken zoals afkomst, kleur, geloof, geaardheid, opleidingsniveau, leeftijd en cultuur.

Bedrijven met een divers personeelsbestand doen het beter dan eenvormige bedrijven. Dat is niet alleen een kwestie van gevoel. De tastbare, zakelijke voordelen van diversiteit worden duidelijk aangetoond in onderzoeken van bijvoorbeeld McKinsey. Kort samengevat: diversiteit loont. Bedrijven met een divers personeelsbestand presteren financieel bovengemiddeld. Maar ze zijn ook beter in het aantrekken van talent, kunnen zich beter verplaatsen in de klant en nemen betere besluiten. Bovendien is werken in een divers team leuker dan werken met kopieën van jezelf.

Diversiteit in nieuwe IT

Voor bedrijven die werken met nieuwe informatietechnologie – denk aan cloud, cybersecurity, blockchain, Artificial Intelligence – is diversiteit nog belangrijker. Dat heeft te maken met de aard van het werk. Nieuwe IT gaat over innovatie en het exploreren van ongebaande paden. Innovatie gedijt goed op plekken waar mensen werken met verschillende ervaringen, identiteiten en achtergronden. Die pluriformiteit van perspectieven creëert een andere dynamiek in een groep, en zet aan tot creativiteit en nieuwe ideeën. In uniforme teams, daarentegen, kijkt iedereen op dezelfde manier naar de wereld. Dat resulteert in gelijkvormige ideeën.

Daarnaast vereisen projecten in de nieuwe IT de aanwezigheid van soft skills die in de oude IT minder belangrijk waren. In de nieuwe wereld zijn ‘harde’, technologische vaardigheden nog steeds cruciaal. Maar minstens zo belangrijk is dat collega’s in projecten doorlopend met elkaar communiceren. Dat ze flexibel zijn en zich kunnen aanpassen als de situatie daar om vraagt. Dat ze onderling begrip voor elkaar hebben en samen kunnen werken. Projectmanagers doen er dan ook verstandig aan zich af te vragen of die soft skills voldoende aanwezig zijn in hun team. Bijvoorbeeld door te kijken naar de balans tussen mannen en vrouwen in de groep.

Het blijkt voor veel technologiebedrijven echter moeilijk om hun diversiteit daadwerkelijk te vergroten en vast te houden. Vaak nemen managers liever mensen aan ‘zoals zijzelf’ en worden diversiteitsdoelstellingen enkel van bovenaf opgelegd. Dat resulteert weliswaar in de instroom van talenten die voldoen aan een diversiteitsprofiel, maar niet in een cultuur waarin dat talent tot wasdom komt. Of in evenredige mate de weg omhoog vindt in een bedrijf. Dat laatste gaat veel meer over acceptatie en inclusie. Daarvoor is de overtuiging nodig dat diversiteit geen vakje is dat afgevinkt moet worden. Maar dat het een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een strategische keuze is van bedrijven om te zorgen dat hun personeel een afspiegeling is van de maatschappij.

Bovendien is het niet alsof technologiebedrijven veel keuze hebben. Nieuwe IT is een werknemersmarkt, en de schaarste in de sector wordt alleen maar groter. Het is zaak voor werkgevers om hun blik te verruimen en een aantrekkelijke werkgever te zijn voor álle mensen op de arbeidsmarkt.